ارزش ها


1- مشتری مداری

2- یادگیری

3- مشارکت کارکنان

4- احترام به دیگران

5- تلاش برای تعالی

رضایت ذینفعان