جزئیات خبر


جناب آقای محمد زمان حیدری

سرپرست شرکت بنای سبک قدس رضوی منصوب شد

سرپرست شرکت بنای سبک قدس رضوی منصوب شد
1394/12/8

جناب آقای مهندس محمد زمان حیدری  با حکم مهندس مهدی عزیزیان؛ رئیس هیئت مدیره و رئیس مجمع  به عنوان سرپرست شرکت بنای سبک قدس رضوی منصوب گردید.


این حکم با توجه به سوابق مفید ، تخصص و برخورداری از تعهد و تجربه مدیریتی ایشان صادر گردیده است .  

نظر شما